Μεταπτυχιακά: Ψυχολογία

Μετεκπαίδευση στη Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας με εφαρμογή του αξιολογικού προτύπου

Προϋποθέσεις Εγγραφής

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

· Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Κολλέγια κ.λ.π.) από Ιδρύματα Εσωτερικού ή/και ομοταγή του Εξωτερικού
· Επαρκή γνώση / χρήση της Ελληνικής γλώσσας
· Επαρκή γνώση / χρήση της Αγγλικής γλώσσας
· Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
· Υψηλό κίνητρο για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου Προγράμματος

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε προσωπική Συνέντευξη, στην οποία θα χρειαστεί να έχουν επιτυχή αξιολόγηση.

Περιγραφή

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στο IST με υπεύθυνο τον διακεκριμένο Ομότιμο Καθηγητή Ψυχιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κωνσταντίνο Σολδάτο σε συνεργασία με διεπιστημονική ομάδα διακεκριμένων επαγγελματιών στη φροντίδα της Ψυχοσωματικής Υγείας όπως και επιστημόνων με μακρά εμπειρογνωμοσύνη στην άσκηση της Συμβουλευτικής και σε ποικίλες Ψυχοθεραπείες.

Ο Καθηγητής κ. Κ.Ρ.Σολδάτος, ο οποίος είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, διαθέτει μακρά και αξιολογότατη ακαδημαϊκή διεθνή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις σε αναγνώριση της επιστημονικής συμβολής του και μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται και έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου έχει στόχο να προσφέρει στους συμμετέχοντες όλες τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους κάνουν ικανούς να εφαρμόζουν το Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας (ΑΠΠΨΥ) στη Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας. Έτσι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να ασκούν ουσιαστικά ρόλο ενίσχυσης και προστασίας της Ψυχοσωματικής Υγείας αλλά και για να καθιστούν τους συμβουλευόμενους τους ικανούς να αντιμετωπίζουν κατάλληλα διάφορες ψυχοπιεστικές καταστάσεις προς τις οποίες υπάρχει η τάση εμφάνισης ψυχοσωματικών αντιδράσεων.

Δομή του Προγράμματος
Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και εκτείνεται σε 6 εξάμηνα που περιλαμβάνουν θεωρία για τις υπό εξέταση ενότητες μέσω διαδραστικών διαλέξεων, συνεδρίες προσωπικής ανάπτυξης (ατομικές και ομαδικές) καθώς και συνεδρίες πρακτικής / εποπτευόμενης άσκησης.
Η φοίτηση και η παρουσία στα μαθήματα, στα εργαστήρια καθώς και στα πλαίσια πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο Έτος
Α’ Εξάμηνο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

• Βασικές γνώσεις Κλινικής Ψυχιατρικής
• Βασικές γνώσεις Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας
• Η Εξέλιξη από την Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στη Θεωρητική Προσέγγιση του Αξιολογικού Προτύπου

Β’ Εξάμηνο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
• Εισαγωγή στη Συμβουλευτική - Ιστορική Αναφορά
• Τα Είδη της Συμβουλευτικής Πράξης
• Εκπαίδευση σε Βασικές Δεξιότητες
• Συμβουλευτική Διαδικασία

Προσωπική ανάπτυξη/θεραπεία *
Το πρόγραμμα θεωρεί την προσωπική ανάπτυξη/θεραπεία του εκπαιδευόμενου καθώς και την εποπτεία αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχοσωματικής Υγείας.
Για αυτό το λόγο αυτό συστήνει την έναρξη προσωπικής ατομικής/ομαδικής ανάπτυξης/ θεραπείας κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργαστούν προσωπικά τους ζητήματα αλλά και για να έχουν την εμπειρία μιας βοηθητικής-συμβουλευτικής σχέσης.
* 152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

2ο Έτος
Α’ Εξάμηνο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

• Βιοψυχοκοινωνικές Εννοιολογικές Αντιλήψεις για την Προληπτική Ψυχιατρική
• Εννοιολογικές Αντιλήψεις για την Πρόληψη στην Ψυχική Υγεία και για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας
• Σημασιοδότηση και Αρχές του Αξιολογικού Προτύπου στην Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας
Προσωπική ανάπτυξη/θεραπεία *
*152 ώρες προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας συμμετοχής σε ομάδα (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Β’ Εξάμηνο: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
• Κύρια Θέματα για την Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου
• Μεθοδολογία Εφαρμογής του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Διαδικασία
• Αρχές Ερευνητικής Μεθοδολογίας και η Εφαρμογή τους στο Αξιολογικό Πρότυπο για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας
Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν πρακτικά (με εποπτεία) στην εφαρμογή του αξιολογικού προτύπου και να βιώσουν στην πράξη την ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης με ένα συμβουλευόμενο πρόσωπο.
Το έργο που ασκούν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους θα εποπτεύεται από κλινικό επόπτη καταρτισμένο στο αξιολογικό πρότυπο σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο.
Πρακτική άσκηση με εποπτεία *
*120 ώρες πρακτικής άσκησης με εποπτεία σε «κλινικό» πλαίσιο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

3ο Έτος
Α’ Εξάμηνο: ΠΕΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

• Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Πασχόντων από Παθολογικά Νοσήματα με Συνοδά Ψυχολογικά και Ψυχιατρικά Προβλήματα
• Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Χειρουργικών Ασθενών με Συνοδά Ψυχολογικά και Ψυχιατρικά Προβλήματα
• Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Ατόμων με Αναπηρία
Πρακτική άσκηση με εποπτεία *
*84 ώρες πρακτικής άσκησης με εποπτεία σε «κλινικό» πλαίσιο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών)

Β’ Εξάμηνο: ΠΕΔΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ
• Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Πασχόντων από Ψυχικές Διαταραχές
• Εφαρμογή του Αξιολογικού Προτύπου για την Προαγωγή της Ψυχοσωματικής Υγείας στη Συμβουλευτική Ατόμων που Αντιμετωπίζουν Σοβαρά Γεγονότα/Προβλήματα Ζωής
• Προετοιμασία και Ολοκλήρωση ενός Δοκιμίου Αναφερόμενου στο Αξιολογικό Πρότυπο Προαγωγής Ψυχοσωματικής Υγείας*.
*Κάθε Εκπαιδευόμενος έχει υποχρέωση εντός του Β’ Εξαμήνου, με την υποστήριξη Επιβλέποντος Καθηγητή, να ετοιμάσει και να καταθέσει σε τριμελή Επιτροπή Καθηγητών γραπτή εργασία (Δοκίμιο), η οποία και θα πρέπει να αξιολογηθεί επιτυχώς.

Απευθύνεται σε

  •  Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Επιστημών Υγείας, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και λοιπών Επιστημών
  •  Επαγγελματίες Ψυχικής ή/και Σωματικής Υγείας
  •  Εκπαιδευτικούς
  •  Νομικούς
  •  Οικονομολόγους
  •  Διπλωμάτες
  •  Κληρικούς
  •  Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
  •  Δημοσιογράφους
  •  Ξεναγούς και λοιπούς Επαγγελματίες παροχής Τουριστικών Υπηρεσιών, κ.α

 Δείτε τον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος

Πληροφορίες

Μέθοδος Διδασκαλίας
Τα μαθήματα υπό μορφή διαδραστικών διαλέξεων καθώς και οι ώρες κλινικής άσκησης και προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας, διεξάγονται εξ' αποστάσεως μέσω υπερσύγχρονης και ευέλικτης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Διάρκεια Σπουδών
3 Έτη

Έναρξη Προγράμματος:
20 Οκτωβρίου 2020

Αναγνώριση Προγράμματος
Το πρόγραμμα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Με Εφαρμογή Του Αξιολογικού Προτύπου είναι πιστοποιημένο και εγκεκριμένο από την Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος της Συμβουλευτικής Ψυχοσωματικής Υγείας εγγράφονται ως τακτικά μέλη, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης ή εξετάσεις, στην Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής (Ε.Ε.Σ.) και την European Association for Counselling (E.A.C.). Μετά την εγγραφή τους στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Συμβουλευτικής (E.A.C.), οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λάβουν από την E.A.C. την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Συμβούλου (European Certificate of Counsellor Accreditation).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν ιδιωτικά το επάγγελμα του Συμβούλου, με την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Σ. μπορούν να εγγραφούν στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο και να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με τον κωδικό (Κωδικός Αρίθμησης Δραστηριότητας Κ.Α.Δ.) του Συμβούλου Ψυχοσωματικής Υγείας.

Δίδακτρα

Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.