27/10/2023

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

ΙΕΚ

                        
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας στο πλαίσιο υλοποίησης του επιδοτούμενου προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών» με κωδικό ΟΠΣ 5035205 ολοκλήρωσαν με μεγάλη επιτυχία τα  κάτωθι προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων:
 
  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων
 
Οι ωφελούμενοι καταρτίστηκαν και πιστοποιήθηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από την ανάδοχο εταιρεία βάσει προγραμματισμού. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν χωρίς προσκόμματα με έμφαση στην ποιότητα και το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση από τους καταρτισθέντες, η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους θα δημιουργήσει εργασιακή υπεραξία, καθώς το αποτέλεσμα στην επαγγελματική εξέλιξη των ωφελούμενων αναμένεται να είναι άμεσο και θετικό.
Το πρόγραμμα επιδιώκει να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, στην παροχή δυνατοτήτων στους ωφελούμενους μέσω της διά βίου ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, στην αύξηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, στην καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης επαγγελμάτων. Θέματα πρακτικά και θεωρητικά, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω προγράμματα, ενισχύουν την ποιότητα και τους όρους απασχόλησης, αλλά και βοηθούν σημαντικά στην προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Τα ανωτέρω για άλλη μια φορά αναδεικνύουν την αναγκαιότητα συμμετοχής σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία αποτελούν πλέον ένα σημαντικό παράγοντα για την επαγγελματική σταδιοδρομία όλων μας!
 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»